WinSCP 4.2.7

WinSCP 4.2.7

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Phiên bản mới nhất
6.3.4
An toàn để cài đặt
image/svg+xml 2024 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

WinSCP Review

WinSCP is a popular open-source free SFTP, SCP, FTPS, and FTP client for Windows. It allows secure file transfer between a local and a remote computer. Designed to be user-friendly, WinSCP offers a simple interface with powerful features for both novice and advanced users.

Key Features:

 • Secure File Transfers: WinSCP supports encryption and authentication protocols to ensure data security during file transfers.
 • Integration with PuTTY: It can integrate with PuTTY, allowing for easy access to remote servers via SSH.
 • Batch File Scripting: Users can automate file transfer tasks through batch file scripting.
 • Directory Synchronization: WinSCP enables users to synchronize remote and local directories for efficient file management.
 • Text Editor Integration: It includes a built-in text editor for quick editing of remote files.

Pros:

 • Intuitive interface for easy navigation
 • Support for multiple protocols for flexible file transfers
 • Secure encryption for data protection
 • Regular updates and active development

Cons:

 • User interface design could be more modern
 • Complex settings may be overwhelming for new users

WinSCP is a reliable file transfer client that prioritizes security and functionality. While its interface may not be the most visually appealing, its robust features and secure protocols make it a go-to choice for individuals and businesses needing to transfer files securely over different protocols.

Tổng quan

WinSCP là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Martin Prikryl.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.738 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinSCP là 6.3.4, phát hành vào ngày 17/06/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.3.4, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

WinSCP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux.

Người sử dụng của WinSCP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.738 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.