WinSCP 4.1.6

WinSCP 4.1.6

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Tiêu đề: WinSCP 4.1.6
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 10/08/2008
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: SSH core updated to PuTTY 0.60. Stored sessions can be organized hierarchically. Enhanced scripting

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.676 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.