WinSCP 5.11

WinSCP 5.11

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Tiêu đề: WinSCP 5.11
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 06/09/2017
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: Improved performance of large queued batch transfers by using multiple connections even for a single transfer.
Support for multiple monitors with different DPI/resolutions.
Support for Microsoft OneDrive.
Better support for sharing WinSCP configuration between computers using cloud.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.273 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại