WinSCP 5.15

WinSCP 5.15

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Phiên bản mới nhất
6.3.4
An toàn để cài đặt
Tiêu đề: WinSCP 5.15
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 27/03/2019
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: Files can be optionally encrypted when storing them on SFTP server.
Local UNC paths can be browsed.
Compare Files extensions.
Dark theme.
Files can be copied to the clipboard.
Coloring files in file panels based on a file mask.
Improved incremental search in file panels.
Support OpenSSH AES-256-CTR-encrypted keys.
Improvements to directory synchronization.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.738 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại