WinSCP 5.9.2

WinSCP 5.9.2

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Tiêu đề: WinSCP 5.9.2
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 14/09/2016
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: Significantly improved WinSCP look and feel in large font / high DPI environments.
Improved transfer speed with SFTP and SCP protocols.
Automatic WinSCP updates (only for donors).
Support for authentication with TLS/SSL client certificates.
Dual code signing binaries with both SHA-1 and SHA-256.
Custom commands can be distributed in a form of configurable WinSCP extension.
WinSCP script template or WinSCP .NET assembly code template can be generated in GUI.
Switch -latest for get and put commands to transfer the latest file only.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.283 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.